Kvalité & miljö

Kvalitet

Ingelsten & Co AB: s mål är att vara känd och respekterad för rätt kvalitet. Detta är en strategisk uppgift som omfattar företagets totala verksamhet och alla personalkategorier.

De produkter och tjänster som företaget marknadsför, skall vara av sådan kvalitet, att de tillfredsställer kundernas, samt övriga intressenters, överenskomna krav och förväntningar.

Varje leverans skall utgöra en rekommendation för kommande affärer.

Avsedd kvalitet skall säkerställas genom nollfelssynsätt i alla funktioner, förebyggande åtgärder och ett aktivt kvalitets och förbättringsarbete samt innefatta ett åtagande att uppfylla krav och att ständigt förbättra kvalitetssystemet. 

Se certifikatet: Certifikat 2021

Miljö

Ingelsten & Co AB:s verksamhet påverkar miljön precis som all industriell verksamhet.

Vi ser det som en skyldighet att minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att miljön skyddas och så att energin och naturresurserna sparas. Miljöarbetet skall kännetecknas av ständig förbättring.

Vi följer de lagar, krav och förordningar som berör verksamheten. Vårt sätt att hantera miljöfrågor skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss. Vi reviderar våra miljömål och åtgärder i ljuset av ny kunskap. Vi skall involvera och vid behov fortlöpande utbilda alla anställda och övriga berörda i vårt miljöarbete.